Make your own free website on Tripod.com
Kertas Kerja
Pendidikan, Bahasa Dan Masa Depan Malaysia
Oleh Zainal Abidin Abdul Wahid
 

     Sejak beberapa tahun yang baharu lalu, Perdana menteri Malaysia dan menteri Pendidikan serta beberapa pemimpin UMNO serta beberapa pemimpin UMNO yang lain telah menekankan dengan hebat peri pentingnya bahasa Inggeris. Malahan Perdana Menteri pernah mencadangkan supaya Bahas Inggeris menggantikan Bahas Melayu sebagai bahasa pengantar untuk kursus-kursus sains dan teknologi tertentu di peringkat universiti. Pendirian Perdana Menteri ini telah disokong oleh Menteri Pendidikan dengan mengeluarkan kenyataan membolahkan universiti-universiti melaksanakan kehendak Perdana Menteri itu.
     Sebenarnya pembolehan atau kebenaran yang diberikan oleh menteri Pendidikan itu adalah bertentangan dengan Akta Bahasa Kebangsaan 1967. Oleh itu, timbullah tiga akta Pendidikan yang baru untuk menghalalkan penggunaan bahasa Inggeris.
     Apakah kesan Akta-akta Pendidikan ini terhadap Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan, Bahasa Rasmi dan Bahasa Pengantar utama? Apa pula kesanya kepada Bahasa Melayu sebagai Bahasa Perpaduan? Adakah Akta-akta ini menjejaskan Dasar Kebudayaan Kebangsaan dan pembentukan satu bangsa Malaysia? Apakah masa depan pelajar lulusan pendidikan aliran Melayu?.
    Apakah peranan saudara dan saudari dalam hal yang sangat penting ini?. Sila baca siri penerangan tentang Akta-akta Pendidikan ini, semoga anda lebih memahami kesan-kesannya nanti. Masanya telah sampai bagi kita menyatakan pendapat kita tentang Akta-akta ini kepada Perdana Menteri, Menteri Pendidikan serta pemimpin-pemimpin UMNO yang lain di semua peringkat agar akta-akta ini dipinda supaya kedaulatan dan peranan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan, Bahasa Rasmi, Bahasa pengantar Utama dan Bahasa Perpaduan sebenarnya terjamin.

“Bahasa Kebangsaan hendaklah menjadi bahasa pengantar utama di semua institusi pendidikan dalam sistem pendidikan kebangsaan kecuali sekoalh jenis kebangsaan yang ditentukan di bawah Syeksyen 28 atau mana-mana institusi pendidikan lain yang dikecualaikan oleh menteri daripada subsyeksen ini” (Akta pendidikan 1995, fasal 17 (1)).

    Sekali Imbas, Fasal 17 (1) Akta pendidikan 1995 ini nampaknya tidaklah merugikan sangat dari segi kedudukan bahasa Melayu dan pendidikan aliran melayu. tetapi sebenarnya sangat berbahaya. perkataan ‘keuali’ dalam fasal 17 ini mempunyai kaitan atau implikasi yang sangat berat. ‘Kecuali’ ini membolehkan 1290 sekolah jenis kebangaan Cina dengan lebih 580000 Murid serta 550 buah sekolah jenis kebangsaan Tamil yang mempunyai murid seramai 96000 orang terus menggunakan Bahasa Cina dan bahas Tamil sebagai pengantar.
     selain itu, 60 buah sekolah menengah bebas cina akan terus dapat emnnguanakn bahasa  Cina sebagai bahasa pengantar. Kemudian, ada 250 buah institusi pendidikan tinggi wasta yang sekarang ini menggunakan bahas Inggeris sebagai bahas pengantar dan seterusna boleh berbuat demikian. Menteri Pendidikan mengatakan bahawa 250 buah institusi pendidikan Tinggi swasta ini tidak semestinya  dibenarkan menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Bolehkan kita pegang kenyataan Menteri Pendidikan ini. beranikah beliau menukar bahasa pengantar Kole Tunku Abdul rahman atau kolej sunway atau kolej Damansara Utama bari bahasa Inggeris ke Bahasa Melayu? kelau mengikut kegiatan beliau smenjak jadi Menteri Pendidikan , “ jauh Panggang dari Api”
     Jadi, apa yang dikatakan “kecuali” dalam fasal 17 itu sebenarnya meliputi bidang yang begitu luas sehingga penggunaan bahasa-bahasa yang lain daripada Bahasa Melayu sebagai bahaa pengantar menjadi ‘kelaziman’ dan bukan ‘kecualian’.

AKTA INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI SWASTA 1996, FASAL 41

“Menteri Pendidikan, Datuk Seri Mohd. Najib Tun Abdul Razak hari ini memberi jaminan bahawa kedaulatan Bahasa Malaysia tidak akan terhakis walaupun Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS) dibenarkan menggunakan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar mereka” (Utusan Malaysia, 12 Januari 1996)

Merujuk kepada akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996, Menteri Pendidikan menyatakan bahawa kelonggaran penggunaan Bahasa Inggeris cuma diberi dalam dua keadaan sahaja, iaitu;

1.  apabila pensyarah tidak boleh berbahasa Melayu
2.  apabila pelajar asing tidak tahu  Bahasa Melayu

    Sekali lagi, sekali imbas, fasal 41(3) Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS) tidaklah nempaknya membahayakan kedudukan  Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama di IPTS. tetapi, sekali lagi kelonggaran yang diberi di dalam Fasal 41 akan menjejaskan kedudukan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama dan pendidikan aliran melayu dengan begitu buruk. Sesebuah IPTS dibenarkan menggunakan Bahsa Inggeris sebagai bahasa pengantar kalau pensyarahnya atau pelajarnya tidak tahu berbahasa Melayu.
     Pada Masa sekarang (1996), Kita mempunyai 8 institut PengajianTinggi Awam yang menggunakan  Bahasa Melayu sebagai bahas pengantar utama. UUM, Unimas, dan UMS sedang menghadapi menghadapi masalah kekurangan tenaga pengajar yang ramai. UUM, Misalnya, terpaksa menggurangkan kemasukan pelajar kerana kekurangan tenaga pengajar. UMS dan UNIMAS sedang dilanda masalah yang sama. Ini bermakna bahawa rakyat Malaysia yang mempinyai kelayakan dan berminat menjadi pensyarah sudah pun masuk bekerja di IPTA.
     Oleh itu, kebanyakan, kalau tidakpun semua, IPTS yang baru akan memerlukan tenagara pensyarah  dari luar negara. Akibatnya IPTS akan mengambil tenaga pensyarah yang tidak boleh berkuliah dalam  Bahasa Melayu. Oleh itu, Bahasa Inggeris atau bahasa lain akan digunakan. Perlu dingat bahawa Prime College di Kuala Lumpur mempunyai rancangan  berkembar dengan universiti-universiti di Republik Rakyat China atau China Komunis.
     Berkenaan dengan pelajar yang tidak tahu berbahasa Melayu pula, cuba kita banayngkan senario berikut. Katakanlah ada lima orang pelajar dari Thailand dan Vietnam belajar dalam satu kursus yang sama dengan 25 orang pelajar Malaysia. Dapatkah kita membayangkan bahawa IPTS yang mengajar 30 orang pelajar ini akan mengadakan Dua siri kuliah yang sama, satu menggunakan Bahasa Melayu untuk 25 orang pelajar Malaysia dan satu lagi menggunakan Bahasa Inggeris untuk 5 orang pelajar asing ini? Amat sukar sekali. Lazmnya 30 orang pelajar itu akan menerima kuliah dalam Bahasa Inggeris.
     Jadi ‘kelonggaran’ ini sebenarnya bermakna Bahasa Inggeris akan menjadi bahasa pengantar utama di semua IPTS yang baru. Oleh itu, kedudukan  Bahasa Melayu dan aliran Melayu TERUS terancam.

Adakah akta-akta pendidikan yang baru diluluskan oleh Parlimen di bulan Desimber 1995 dan bulan Januari 1996 akan menjejaskan perkembangan  Bahasa Melayu?

Jawapan;
    Bagaimana Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996 membendung perkembangan  Bahasa Melayu dan pendidikan alira Melayu telahpun dijelaskan. Bagaimana pula akta-akta ini merosakkan perkembangan  Bahasa Melayu?.
    Akta-akta Pendidikan yang baharu diluluskan ini membolehkan Bahasa Inggeris digunakan sebagai pengantar dengan meluas. Dalam satu mesyuarat Menteri Pendidikan dengan Naib Canselor-Naib Canselor universiti-universiti awam, (UM,UKM,USM dan lain-lain lagi), yang telah diadakan dipertengahkan tahun 1995, naib canselor-Naib Canselor telah diminta melaksanakan penggunaan Bahasa Inggeris bagi kursus-kursus yang sesuai, terutama dalam bidang sains dan teknologi. (Rujuk kepada laporan kegiatan Menteri pendidikan pada 22 Jun 1995 yang  disiarkan oleh New Sunday Times pada 9 Julai 1995).
    Perkara ini timbul akibat kenyataan Perdana Menteri Malaysia yang meluahkan perasaan tidak puas hati beliau tentang kelemahan dalam Bahasa Inggeris yang terdapat di kalangan sebahagian diplomat-diplomat Malaysia, di bahagian awal 1995. Perdana Menteri mencadangkan agar Bahasa Inggeris digunakan sebagai bahasa pengantar, menggantikan  Bahasa Melayu, bagi kursus-kursusu tertentu dalam bidang sains dan teknologi di peringkat Universiti, untuk mengatasi kelemahan dalam bahasa Inggeris ini.
    Jadi, kalau kehendak Perdana Menteri  dan Menteri Pendidikan ini dilaksanakan maka perkembangan  Bahasa Melayu akan terbantut. Misalnya, jika 30 mata pelajaran sains dan teknologi dikehendaki di ajar dalam Bahasa Inggeris maka pensyarah-pensyarah yang terlibat akan lebih cenderung menulis buku atau makalah dalamBahas Inggeris kerana kuliah mereka diberi dalam Bahasa Inggeris. Usaha untuk mengubal istilah dalam  Bahasa Melayu bagi 30 mata pelajaran ini juga akan berkurangan atau lenyap kerana matapelajaran-mata pelajaran ini di ajar dalam  Bahasa Inggeris. Oleh itu, Perkembangan  Bahasa Melayu sekurang-kurangnya dalam 30 matapelajaran ini kan terbantut. Kalau 60 mata pelajaran?.

Apakah kesan Akta-akta Pendidikan yang baru ini terhadap nilai ekonomi  Bahasa Melayu?

Jawapan;
    Akta-akta Pendidikan yang baru diluluskan oleh Parlimen menekankan peri pentingnya Bahasa Inggeris. Akta-akta ini membolehkan penggunaan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar dalam sistem Pendidikan Kebangsaan, baik diperingkat universiti, kolej, sekolah menengah atau sekolah rendah. perdana Menteri dan Menteri Pendidikan nampaknya menganggap  Bahasa Melayu tidak mampu untuk mencapai matlamay Wawasan 2020. Kelihatan yang mereka berpendapat bahawa Bahasa Inggeris sahaja yang boleh menjamin kemajuan.
    Pendapat Perdana Mneteri dan Menteri Pendidikan ini adalah tidak benar. Sebagai bukti, negara Filipina menggunakan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar di peringkat sekolah rendah, menengah, maktab dan universiti Tetapi Filipina tidak pun di anggap sebiah sebuah negara maju.
    Sebaliknya negara Jepun dan Korea yang menggunakan bahas ibundanya sendiri dan tidak menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar, sudah dan terus maju dalam bidang sains dan teknologi.
    Jadi, tekanan yang berlebihan yang diberikan oleh Perdana Menteri dan Menteri Pendidikan kepada bahasa Inggeris adalah menghairankan dan membahayakan terutama dari segi pembentukan satu bangsa Malaysia.
    Perjuangan untuk menjadikan  Bahasa Melayu bahasa kebangsaan, bahasa rasmi dan bahasa pengantar utama dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan bukanlah satu perkara yang senang. Perjuangan untuk mendaulatkan  Bahasa Melayu telah memerlukan pengorbanan yang besar. Selepas peristiwa Mei 13, kedudukan  Bahasa Melayu mula terjamin. Rakyat Malaysia dari semua keturunan cuba dan bergiat mempelajarinya.
    Malahan, sektor swasta juga turut sama. mereka yang tidak bersetuju dengan pendaulatan  Bahasa Melayu dengan sepenuhnya juga terpaksa mempelajari dan menggunakan  Bahasa Melayu dalam pentadbiran, pengurusan dan perhubungan rasmi kerana mereka melihat pihak kerajaan melaksanakan penggunaan  Bahasa Melayu dengan tegas pada masa itu. Tetapi apabila Perdana Menteri dan Menteri Pendidikan mula mendewakan bahas Inggeris  sejak beberapa tahun yang lalau maka pihak yang tidak mahukan  Bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan, bahasa rasmi dan bahasa pengantar utama atau tidak yakin tentang kemampuan  Bahasa Melayu untuk memainkan peranan tersebut ataupun menjadi ‘pak turut’ sahaja, telah mengambil peluang atau meneguk di air keruh akibat daripada perubahan sikap beberapa pemimpin tinggi UMNO.
    Contohnya, seorang pegawai sebuah syarikat yang besa telah menyatakan bahawa jika syarikatnya terpaksa mengambil pekerja Bumiputera yang berijazah maka ia akan mengambil siswazah lulusan luar negeri. Baru-baru ini pula (1996) sebuah syarikat besar yang lain telah mengambil kakitangan yang berijazah seramai 50 orang, 49 daripada 50 orang ini adalah lulusan luar negeri.
    Kedua-dua peristiwa ini membuktikan bahawa nilai ekonomi  Bahasa Melayu telah merosot. Kedua-dua syarikat yang terlibat hendakkan pekerja yang lebih fasih dalam bahasa Inggeris. Jika siswazah universiti-universiti tempatan yang kurang fasih dalam bahasa inggeris diketepikan. Syarikat-syarikat yang lain berpendapat bahawa  mereka tidak perlu lagi mengambil siswazah tempatan yang menggunakan  Bahasa Melayu sebagai bahas pengantar utama kerana Perdana Menteri dan Menteri Pendidikan sendiri tidak yakin dengan kemampuan  Bahasa Melayu.
    Sebagaimana yang anda maklum, Berita perdana RTM 2 pada jam 8 malam telah ditukar bahasanya dari  Bahasa Melayu kebahasa Inggeris. Malahan para pentadbir negara dibolehkan menulis perhubungan rasmi dalam bahas Inggeris. Janganlah hendaknya  Bahasa Melayu mengalami nasib yang buruk sekali lagi seperti sebelum peristiwa 13 Mei 1969.

Adakah Akta-akta Pendidikan yang baru ini menjejaskan taraf  Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan?.

Jawapan:
    Bahasa kebangsaan dan bahas rasmi seebuah negara lazimnya adalah bahasa yang terunggul dalam negara itu. Bahsa itu juga menjadi bahasa ilmu dan bahas perhubungan, sepertimana yang terdapat di Indonesia, Jepun, Korea, Jerman, Perancis dan lain-lain tetapi apabila kemampuan  Bahasa Melayu dipersoalkan oleh Perdana Menteri dan Menteri Pendidikan Malaysia sendiri maka sudah tentulah ini akan dan telahpun menimbulkan tandatanya dan keraguan.
    Kalau  Bahasa Melayu dianggap sebagai tidak mampu untuk mencapai matlamat wawasan 2020, atau bahasa ilmu, bagaimana rakyat hendak yakin tentang keupayaannya sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi? kalau nilai ekonomi  Bahasa Melayu sudah merosot, bagaimana ia hendak menjadi bahasa yang berdaulat dan dihormati.?

Adakah Akta-akta Pendidikan yang baru ini akan menjejaskan peranan  Bahasa Melayu sebagai bahas perpaduan?

Jawapan:

Akta-akta pendidikan yang baru ini ‘ menghalalkan’ penggunaan Bahasa Inggeris dalam sistem pendidikan kebangsaan secara besaran. Misalnya, daripada 282  Institusi Pendidikan Tinggi Swasta yang wujud sekarang ini (1996), 250 menggunakan bahas Inggeris sebagai bahasa pengantar. Universiti-niversiti luar negeri yang dikatakan akan menubhkan cawangan di Malaysia, oleh kerana ia telah dibolehkan oleh Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996 , tidak akan menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa Pengantar. Selain dari itu, pengekalan 1290 sekolah rendah jenis Kebangsaan cina, 550 buah sekolah rendah jenis kebangsaan tamil dan 60 buah sekolah menegah bebas cina. semua ini mengurangkan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Akibatnya, peranan Bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan akan terjejas.
 

Penutup

Seruan kepada rakyat Malaysia.

     Demi kepentingan perpaduan kebangsaan, keperibadian atau jati diri kebangsaan serta keamanan maka amatlah mustahak bagi smeua rakyat Malaysia berusaha dan berkempe agar akta-akta Pendidikan yang baru diluluskan ini dipinda supaya Bahasa Melayu dan pendidikan aliran melayu sebenarnya dapat memainkan peranannya sebagai Bahasa Kebangsaan, Bahasa rasmi, Bahasa Ilmu, Bahasa Perhubungan, Bahasa GHarian dan bahasa perpaduan. Semoga Allah merestui dan memberkati usaha kita ini.


BALIK